STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Stypendium przysługuje uczniowi:
- laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim ,
- laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
- uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
- uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć,
- który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wnioski składa rada pedagogiczna szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych, przypadku pozostałych klas – do dnia 10 lipca.